Facultatea de Transporturi (Universitatea Politehnica din București)

Facultatea de Transporturi din București
Înființată în 1959
Aparține Universității Politehnica din București
Tipul de stat
Decan Prof. dr. ing. Grigore Danciu
Sediul București, România
Website transport.pub.ro

Facultatea de Transporturi din București face parte din Universitatea Politehnica din București (U.P.B) având o tradiție de peste 50 de ani. În 1948 s-a înființat Facultatea de Căi Ferate. Un an mai târziu se înființează Institutul de Căi Ferate, iar în 1953, în cadrul Facultății de Electronică funcționează Catedra și Specializarea Centralizări și Semnalizări Feroviare (ulterior Telecomenzi Feroviare). În anul 1959, Institutul de Căi Ferate se unește cu Institutul Politehnic București și se înființează Facultatea Transporturi. Cu începere din anul 1972, specializarea Telecomenzi Feroviare este transferată la Facultatea Transporturi, care asigură astfel patru specializări: Autovehicule rutiere (înființată în 1959), Material rulant de cale ferata, Ingineria transporturilor (înființată în 1948 sub denumirea Circulație și exploatare) și Telecomenzi feroviare. În prezent, Facultatea are patru specializări la cursuri de zi: Autovehicule rutiere și Vehicule pentru transportul feroviar – în domeniul Inginerie mecanică, Ingineria transporturilor și a traficului – în domeniul Ingineria transporturilor și Telecomenzi și electronică în transporturi – în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații. Facultatea pregătește absolvenți în patru specializări pentru studii aprofundate (Economicitatea și securitatea autovehiculelor, Vehicule feroviare pentru mari viteze, Logistica transporturilor și Sisteme telematice pentru transporturi) și în specializarea Transport și trafic urban, la cursuri de master (cu durata de 2 ani). În facultate este organizată și pregătirea prin doctorat, sub conducerea a șase profesori. Absolvenții Facultății Transporturi au competențe în concepția, construcția și exploatarea vehiculelor rutiere și feroviare, trafic și siguranța circulației, managementul transporturilor, legislație în transporturi, electronică și telecomenzi în transporturi, sisteme inteligente de transport etc. Echilibrul între pregătirea fundamentala tehnica generală și de specialitate a creat posibilități de afirmare a profesionalismului absolvenților facultății și în alte sfere ale activității economico-sociale: administrație publică, comerț, asigurări, expertize tehnice etc. Calitatea pregătirii profesionale în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă a făcut ca marea majoritate a absolvenților facultății să își găsească în scurt timp loc de muncă. Numărul studenților din facultate este de circa 2300. Cadrele didactice, studenții și personalul tehnic auxiliar desfășoară activități de cercetare științifică în cadrul catedrelor de specialitate și al centrelor de cercetare de pe lângă aceste catedre, concretizate în contracte de cercetare, articole și comunicări. Facultatea organizează, începând din 1982, sesiunea științifică „Economicitatea, securitatea și fiabilitatea autovehiculelor” devenită o manifestare europeană de referință în rândul specialiștilor din acest domeniu și a organizat numeroase alte manifestări științifice de prestigiu.

Vedere din Rectorat
Intrare Principala

Facultatea Transporturi asigură pregătirea în inginerie pentru circa 550 de studenți pe an, dintre care 470 cu finanțare de la buget. Admiterea se face pe bază de concurs scris tip test grilă.

Conducere

modificare
Decan Prof. dr. ing. Grigore DANCIU
Prodecan Prof.ec.dr.ing.Eugen ROSCA
Prodecan Conf. dr. ing. Cătălin CRUCEANU
Prodecan Conf. dr. ing. Ilona COSTEA
Prodecan S.I. dr. ing. Cornelia STAN
Administrator facultate Ing. Nicu VOINEA
Secretar șef Adriana COSMULESCU

Specializari

modificare
TELECOMENZI ȘI ELECTRONICĂ ÎN TANSPORTURI (TET)
Domeniul Inginerie Electronică și Telecomunicații
Competențe Proiectare și realizare sisteme de telecomandă în transportul auto, feroviar, naval, aerian

Exploatare și service

Management resurse și mijloace electronice

Domenii de activitate Societăți de cercetare, proiectare și producție în electronică și tehnologia informației

Societăți de transport auto, feroviar, naval, aerian

Societăți de exploatare și întreținere pentru echipamente electronice și IT (hard și soft)

Telecomunicații

Învățământ, cercetare

Website tet.pub.ro
VEHICULE PENTRU TRANSPORT FEROVIAR
Domeniul Inginerie Mecanică
Competențe Proiectare locomotive vagoane și echipament auxiliar

Construcție

Întreținere

Exploatare

Management

Domenii de activitate Societăți de cale ferată (CFR) cu filialele lor

Întreprinderi mari, cu transporturi ferate uzinale

Firme de construcții feroviare: locomotive, vagoane, echipamente auxiliare

Firme de reparații și exploatare feroviară

Metrou și RATB

Învățământ, cercetare

Website http://www.mrcf.pub.ro
TRANSPORTURI, TRAFIC SI LOGISTICA
Domeniul Ingineria Transporturilor
Competențe Proiectare rețele și sisteme de transport în concordanță cu cerințele amenajării teritoriului și exigențele dezvoltării durabile

Conducerea activităților de transport și circulație

Proiectare și management sisteme logistice

Proiectare și coordonare sisteme de transport urban

Realizarea de sisteme informatice pentru exploatarea sistemelor de transport și trafic

Analiza tehnico-economică și financiară a proiectelor de dezvoltare a sistemelor de transport

Studii de marketing în transporturi

Domenii de activitate Societăți de transport feroviar, naval și aerian

Societăți mari, cu sisteme interne de transport

Cercetare, învățământ

Website ingtrans.pub.ro Arhivat în , la Wayback Machine.
AUTOVEHICULE RUTIERE (AR)
Domeniul Inginerie Mecanică
Competențe Proiectare

Construcție

Diagnoza și exploatarea autovehiculelor

Trafic rutier

Management

Domenii de activitate Societăți de proiectare autovehicule și componente auto

Firme de construcții și reparații auto

Societăți de service și întreținere auto

Societăți de transporturi interne și internaționale, case de expediție

Firme de comercia-lizare autovehicule și piese de schimb

Învățământ, cercetare

Website Nu mai exista

Legături externe

modificare