Succesiune apostolică istorică

Succesiune apostolică (lat. successio = urmare, continuare) este un termen tehnic ce se referă la modul în care se păstrează structura unică și permanentă a apostolatului <<celor 12>>, în continuitatea lui istorică a Bisericii. Biserica este zidită pe <<temelia apostolilor>>(Ef.2,20), în sensul că cei 12 formează un grup unic, cu o misiune unică în întemeierea Bisericii >Hristos însuși instituie colegiul celor doisprezece apostoli, ca însuși modelul Bisericii, ca o structură ce garantează contnuitatea ei istorică și identitatea ei de <<trup>> al lui Hristos. Aceasta se vede și din faptul că Duhul Sfânt este trimis de Fiul, proslăvit anume pentru a confirma această structură apostolică, drept bază a Bisericii.