Lista Swadesh a limbii franceze

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia
Limba franceză
Istorie
Variante regionale
Fonologie, fonetică și prozodie
Gramatică
Morfologie
Determinanții și părțile de vorbire nominale
Verbul
Părțile de vorbire neflexibile
Sintaxă
Lexic
Lista Swadesh a limbii franceze
Ortografie

Lista Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și franceză.

PrezentareModificare

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un lexic de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

  • o listă de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”);
  • o versiune redusă de 100 de cuvinte.

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu aceasta.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

ListaModificare

Nr. Română Franceză
1. eu je
2. tu,
dumneavoastră (singular)
tu,
vous
3. el,
ea
il,
elle
4. noi nous
5. voi, dumneavoastră (plural) vous
6. ei,
ele
ils,
ele
7. acesta,
aceasta (neutru)
celui-ci,
ceci
8. acela,
aceea (neutru)
celui-là
cela
9. aici, încoace ici
10. acolo, încolo
11. cine qui
12. ce quoi
13. unde, încotro
14. când quand
15. cum comment
16. nu non, ne ... pas
17. tot tout
18. mulți beaucoup
19. câtva, niște quelques
20. puțin peu
21. alt autre
22. unu un
23. doi deux
24. trei trois
25. patru quatre
26. cinci cinq
27. mare grand
28. lung long
29. larg, lat large
30. gros épais
31. greu lourd
32. mic petit
33. scurt court
34. strâmt, îngust étroit
35. subțire mince
36. femeie femme
37. bărbat homme
38. om homme
39. copil enfant
40. soție femme
41. soț mari
42. mamă mère
43. tată père
44. animal animal
45. pește poisson
46. pasăre oiseau
47. câine chien
48. păduche pou
49. șarpe serpent
50. vierme ver
51. copac, pom arbre
52. pădure forêt
53. băț bâton
54. fruct fruit
55. sămânță graine
56. frunză feuille
57. rădăcină racine
58. scoarță (de arbore) écorce
59. floare fleur
60. iarbă herbe
61. frânghie corde
62. piele peau
63. carne viande
64. sânge sang
65. os os
66. grăsime graisse
67. ou œuf
68. corn corne
69. coadă queue
70. pană plume
71. păr (de pe cap) cheveux
72. cap tête
73. ureche oreille
74. ochi œil
75. nas nez
76. gură bouche
77. dinte, măsea dent
78. limbă (parte a corpului) langue
79. unghie ongle
80. laba piciorului pied
81. picior jambe
82. genunchi genou
83. mână main
84. aripă aile
85. burtă ventre
86. măruntaie,
mațe
entrailles,
intestins
87. gât cou
88. spate dos
89. piept poitrine
90. inimă cœur
91. ficat foie
92. a bea boire
93. a mânca manger
94. a mușca mordre
95. a suge sucer
96. a scuipa cracher
97. a borî, a vomita vomir
98. a sufla souffler
99. a respira respirer
100. a râde rire
101. a vedea voir
102. a auzi entendre
103. a ști savoir
104. a (se) gândi penser
105. a mirosi sentir
106. a se teme craindre
107. a dormi dormir
108. a trăi vivre
109. a muri mourir
110. a ucide, a omorî tuer
111. a se bate,
a lupta
se battre,
combattre
112. a vâna chasser
113. a lovi frapper
114. a tăia couper
115. a despica fendre
116. a împunge, a înjunghia poignarder
117. a zgâria,
a scărpina
égratigner,
gratter
118. a săpa creuser
119. a înota nager
120. a zbura voler
121. a umbla, a merge marcher
122. a veni venir
123. a se culca,
a sta culcat
s'étendre,
être étendu
124. a se așeza,
a ședea
s'asseoir,
être assis
125. a se ridica în picioare,
a sta în picioare
se lever
se tenir debout
126. a se învârti tourner
127. a cădea tomber
128. a da donner
129. a ține tenir
130. a strânge,
a presa
serrer,
presser
131. a freca frotter
132. a spăla laver
133. a șterge essuyer
134. a trage tirer
135. a împinge pousser
136. a arunca jeter, lancer
137. a lega lier
138. a coase coudre
139. a număra compter
140. a zice, a spune dire
141. a cânta chanter
142. a (se) juca jouer
143. a pluti flotter
144. a curge couler
145. a îngheța geler
146. a se umfla se gonfler
147. soare soleil
148. lună lune
149. stea étoile
150. apă eau
151. ploaie pluie
152. râu rivière
153. lac lac
154. mare mer
155. sare sel
156. piatră pierre
157. nisip sable
158. praf, pulbere poussière
159. pământ terre
160. nor nuage
161. ceață brouillard
162. cer ciel
163. vânt vent
164. zăpadă neige
165. gheață glace
166. fum fumée
167. foc feu
168. cenușă cendre
169. a arde brûler
170. drum, cale route
171. munte mont, montagne
172. roșu rouge
173. verde vert
174. galben jaune
175. alb blanc
176. negru noir
177. noapte nuit
178. zi jour
179. an an, année
180. cald chaud
181. rece, frig froid
182. plin plein
183. nou nouveau
184. vechi vieux
185. bun bon
186. rău, prost mauvais
187. putred pourri
188. murdar sale
189. drept (rectiliniu) droit
190. rotund rond
191. ascuțit,
tăios
pointu,
tranchant
192. tocit, bont émoussé
193. neted lisse
194. umed mouillé, humide
195. uscat sec
196. corect juste, correct
197. apropiat,
aproape
proche,
près
198. (în)depărtat,
departe
lointain,
loin
199. dreapta (contrarul lui „stânga”) droite
200. stânga gauche
201. la à
202. în dans
203. cu avec
204. și et
205. dacă si
206. pentru că parce que
207. nume nom

Observații:

  1. Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
  2. Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor: cea de nominativ masculin singular.
  3. Variantele din aceeași celulă ce apar una sub alta sunt echivalente cu variantele corespunzătoare din coloana de alături.

SursăModificare