Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Abreviere
ASF
Înființareaprilie 2013
SediuBucurești, România
Websitewww.asfromania.ro

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția românească responsabilă cu autorizarea, reglementarea, supravegherea și controlul entităților din piețele financiare non-bancare românești: asigurări-reasigurări, instrumente și investiții financiare și pensii private.

IstoricModificare

Autoritatea de Supraveghere Financiară s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).

Obiective și atribuțiiModificare

Autoritatea de Supraveghere Financiară contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare non-bancare, a participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective:

  • asigurarea stabilității, competitivității și bunei functionări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;
  • promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților;
  • asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

ASF exercită atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra:

a) intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare; societăților de servicii de investiții financiare; organismelor de plasament colectiv; societăților de administrare a investițiilor; consultanților de investiții financiare, piețelor de instrumente financiare; operatorilor de piață și de sistem; depozitarilor centrali; caselor de compensare-decontare; contrapărților centrale; operațiunilor de piață; emitenților de valori mobiliare; Fondului de compensare a investițiilor; altor persoane fizice sau juridice ce desfașoară activități conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;

b) societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum și a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor și reasiguratorilor care își desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări, precum și a altor activități în legatură cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurarile în România, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare, cu modificările ulterioare;

c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009;

d) tuturor entitaților, instituțiilor, operatorilor de piață și emitentilor de valori mobiliare, precum și operatiunilor și instrumentelor financiare reglementate de legislația secundară emisă interior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private în sprijinul și pentru implementarea legislației primare aferente pieței financiare.

ConducereModificare

Autoritatea de Supraveghere Financiară este condusă de un Consiliu format din 9 membri: 5 membri executivi, respectiv, președintele, prim-vicepreședintele și 3 vicepreședinți, precum și 4 membri neexecutivi.

Membrii Consiliului ASF sunt numiți de Parlament, în ședința comună a celor două Camere, la propunerea comună a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și a Comisiei economice, industrie și servicii din Senat și, respectiv, a Comisiei buget, finanțe și bănci și a Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară:

1.   Nicu Marcu - Președinte - membru executiv

2.   Elena Doina Dascălu - Prim-vicepreședinte - membru executiv

3.  Gabriel Grădinescu - Vicepreședinte - membru executiv - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

4.   Cristian Roșu - Vicepreședinte - membru executiv - Sectorul Asigurări Reasigurări

5.   Ștefan Daniel Armeanu - Vicepreședinte - membru executiv - Sectorul Sistemului de Pensii Private

6.   Jozsef Birtalan - membru neexecutiv

7.   Aura Gabriela Socol - membru neexecutiv

8.   Ioan Gheorghe Țara - membru neexecutiv

9.   Ovidiu Răzvan Wlassopol - membru neexecutiv

LegislațieModificare

Legislația primară ASF

Legea nr. 148/2015 privind aprobarea OUG nr. 94/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurăril

Legea nr. 147/2015 privind aprobarea OUG nr. 78/2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară

Ordonanța de Urgență nr.94/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea ASF, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările și reasigurările

Legea 260/2013 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative

Ordonanța de urgență nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Ordonanța de Urgență nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative

Lege nr. 113/2013 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

Ordonanță de Urgență nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene

Ordonanță de Urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

NoteModificare


Legături externeModificare