Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este o organizație non-guvernamentală non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, înființată la 1 aprilie 1999 în baza legii dezvoltării regionale nr. 151 din 1998, modificata si completata ulterior de legea nr. 315 din 28 iunie 2004, și a Hotărârii Tribunalului Neamț nr.38PJ/01.04.1999. Agenția este organul executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organism responsabil de elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare regională.
Legislația privind dezvoltarea regională, armonizată cu standardele europene, prevedea ca pentru implementarea politicilor de dezvoltare regională în România să fie create:

Sigla ADR Nord-Est
Sediul ADR Nord-Est- str. Lt. Drăghescu nr. 9, 610125, Piatra Neamț, jud. Neamț

Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmarește impulsionarea și diversificarea activităților economice, stimularea investițiilor în sectorul privat, reducerea somajului și, nu în cele din urmă, îmbunătățirea nivelului de trai. Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica și reprezintă:

 • o zonă ce cuprinde teritoriile mai multor județe;
 • cadrul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum și de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările EUROSTAT pentru nivelul de clasificare teritorială NUTS 2;

Structurile de dezvoltare regionala sunt urmatoarele

La nivel national:

La nivel regional:

 • Consiliul pentru Dezvoltare Regionala (CDR) cu rol decizional;
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) cu rol executiv.

Înființată după semnarea acordului celor 6 administrații publice județene Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui de a forma Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, Agenția și-a stabilit sediul în Piatra Neamț și a început activitatea cu un număr de 10 angajați.

Evoluție cronologicăModificare

 • iulie 1998 - este publicată Legea 151 care reglementează dezvoltarea regională în România. Conform acesteia pe teritoriul României se identifică 8 regiuni de dezvoltare ca unități de monitorizare statistică. Fiecărei regiuni de dezvoltare îi corespunde câte un consiliu și o agenție pentru dezvoltare regională;
 • decembrie 1998 - are loc semnarea acordului celor 6 administrații publice județene – Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui – de a forma Regiunea de Dezvoltare Nord - Est. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord - Est își aprobă propriul regulament de organizare și funcționare si preia coordonarea elaborării și implementării politicilor de dezvoltare regională. Sunt angajați prin concurs Directorul General și Directorul Economic al Agenției;
 • aprilie 1999 - ca urmare a Hotărârii Tribunalului Neamț nr.38 PJ/01.04.1999 se înființează Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est.
 • mai 1999 - este elaborată prima analiză socio-economică a regiunii și se stabilesc domeniile de intervenție strategică pentru perioada 2000-2002. Este lansată prima schemă de finanțare nerambursabilă - Programul PHARE CES 1998 cu un buget total de 2,8 milioane Euro;
 • martie 2000 - își încep activitatea cele 5 birouri județene ale Agenției în municipiile Bacău, Botoșani, Iași, Suceava și Vaslui;
 • între 2001-2007 - se lansează 25 de Programe PHARE - Coeziune Economică și Sociala (CES) 2000 - 2006 și 7 Programe de investiție guvernamentale, care au însemnat implementarea prin Agenție a unui număr de 650 contracte de grant și 35 contracte de lucrări;
 • octombrie 2001 - se creează funcția de consiliere juridică, compartimentul de resurse umane și compartimentul de audit intern;
 • februarie 2002 - se creează Direcția de Investiții și Marketing Regional; începe derularea primelor proiecte de cooperare internațională (INTERREG III B CADSES[1], TWINNING Regional, Proiectul LRPD finantat de DfID (Departamentul pentru Dezvoltare Internațională) din Marea Britanie. Ulterior, după aderarea României la Uniunea Europeană, departamentul va primi atribuții suplimentare si va purta numele de Direcția de Comunicare si Promovare Regională.
 • între 2003-2004 - se semnează acorduri de cooperare pentru promovarea unei politici integrate de dezvoltare economico-socială cu: Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Camerele de Comerț și Industrie județene ale regiunii, Centrul Euro Info Nord - Est și Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Regiunea Nord - Est; se pun bazele Asociației Naționale a ADR din România;
 • mai 2004 - Agenția face primele demersuri pentru a pune bazele Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră România-Ucraina la Suceava și România - Republica Moldova la Iași;
 • octombrie 2004 - se organizează cu sprijinul autorităților publice locale, societăților comerciale și mass media regională primul Forum Regional "Investiți în Nord-Est România"
 • iunie 2005 - Agenția primește finanțare din Programul Cadru 6 pentru proiectul DISCOVER Nord - Est România și pune bazele primei strategii regionale de inovare, care aduce și întărirea relației de colaborare cu mediul academic și sectorul CDI din regiune. Agenția devine membru EURADA (Asociația Europeana a Agențiilor pentru Dezvoltare), IRE Network (Rețeaua Regiunilor Inovatoare din Europa) și al Rețelei naționale de multiplicatori de informație europeană, coordonată de Delegația Comisiei Europene la București;
 • septembrie 2005 - se semnează Protocolul de colaborare cu Agenția Regională pentru Protecția Mediului Bacău în scopul implementării politicilor de dezvoltare regională bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă;
 • ianuarie 2007 - se semnează cu Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Locuinței, Acordul Cadru privind implementarea în Regiunea Nord - Est a Programului Operațional Regional (POR) 2007-2013. Agenția primește atribuții de Organism Intermediar acreditat pentru implementarea acestui program;
 
Biroul ADR Nord-Est Bruxelles - Rue Saint Laurent 36-38, etajul 2, B-1000, Bruxelles
 • noiembrie 2007 - se lansează în Regiunea Nord-Est Programul Operațional Regional 2007-2013;
 • ianuarie 2008 - se semnează cu Reprezentanța Comisiei Europene în România Acordul Specific de Subvenție pentru înființarea Centrului Europe Direct Nord-Est având ca structură gazdă Agenția;
 • septembrie 2008 - comisarul european pentru politică regională D-na Danuta Hübner, împreună cu o delegație guvernamentală vizitează Regiunea Nord-Est;
 • decembrie 2008 - se semnează primele 2 acorduri de finanțare din POR pentru proiecte dedicate dezvoltării infrastructurii de drumuri județene;
 • 7 septembrie 2009 - sunt depuse deja 467 de aplicații pentru finanțare din POR cu o valoare totală a fondurilor solicitate de 880,39 milioane Euro. Regiunea se află pe primul loc în țară cu 95 de proiecte contractate în valoare de 39,728 milioane Euro. Agenția are 80 de salariați.
 • 8 februarie 2010 - Biroul ADR Nord-Est Bruxelles devine operational.

Misiunea și obiectivele agențieiModificare

Misiune

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este un generator de dezvoltare economico-socială a Regiunii Nord - Est. ADR elaborează și promovează strategii, atrage resurse, identifică și implementează programe de finanțare și oferă servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și a spiritului antreprenorial.

Obiective

 • Îndeplinirea angajamentelor asumate prin Acordul Cadru semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței pentru managementul Programului Operațional Regional, în calitate de Organism Intermediar în perioada 2007-2013;
 • Dezvoltarea și pregătirea instituțională, corespunzătoare îndeplinirii eficiente a rolului de Organism Intermediar pentru Noul Instrument de Vecinătate, a Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră aflate sub coordonarea Agenției;
 • Continuarea implementării și monitorizării Programelor PHARE CES, în calitate de Autoritate de Implementare, în condiții optime și cu rezultate bune;
 • Dezvoltarea colaborării cu reprezentanții administrației publice locale și asigurarea unui suport activ pentru activitatea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord - Est și a celorlalte organisme implicate în implementarea programelor de dezvoltare;
 • Dezvoltarea activității de promovare a regiunii și atragerea de investiții, continuarea și amplificarea cooperării interregionale și internaționale;
 • Asigurarea resurselor umane, financiare și logisticii necesare pentru activitatea viitoare a Agenției.

Structura organizațională a agențieiModificare

 
Personalul ADR Nord-Est - La aniversarea de 10 ani a agenției - 1 aprilie 2009

La sfârsitul lunii martie 2010, ADR Nord-Est avea un personal format din 91 de angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, în marea lor majoritate fiind de formație economist sau inginer. În ceea ce privește departamentele funcționale ale agenției, structura lor este următoarea:

 • Direcția Planificare, Programare
 • Direcția Organism Intermediar Program Operațional Regional
 • Direcția Programe Phare și Românești
 • Direcția Comunicare și Promovare Regională
 • Direcția Economică
 • Direcția Juridică și Resurse Umane
 • Direcția Audit Intern
 • Asistent Director General

Acoperirea serviciilor agenției la nivel regional este asigurată și prin intermediul celor 5 birouri județene, fiecare cu câte 2 angajați, care sunt operaționale în municipiile Bacău, Botoșani, Iași, Suceava și Vaslui.

Serviciile agenției la nivel regionalModificare

Managementul Programului Operațional Regional (REGIO) 2007-2013 prin care

 • Organizează campanii de informare REGIO prin conferințe regionale, seminarii, ateliere de lucru
 • Asigură îndrumare și consiliere pentru potențialii beneficiari și beneficiarii de finanțare
 • Informează grupurile țintă, mass-media și publicul larg asupra disponibilității fondurilor europene și pentru asigurarea transparenței privind utilizarea acestora prin intermediul materialelor realizate și a paginilor web
 • Primește și înregistrează solicitările de finanțare
 • Analizează conformitatea administrativă și eligibilitatea cererilor de finanțare
 • Organizează sesiuni de evaluare tehnică și financiară
 • Efectuează vizite pe teren pentru verificarea proiectelor și încheierea contractelor de finanțare cu beneficiarii
 • Monitorizează implementarea proiectelor aprobate
 • Primește cererile de plată de la beneficiari și verifică exactitatea și corectitudinea cheltuielilor efectuate.

Planificare, programare și monitorizare regională

 • Asigură coordonarea elaborării și actualizării în parteneriat a Planului de Dezvoltare Regională și a documentelor de planificare tematice la nivel regional, precum Planul Regional de Acțiune pentru Învățământul Profesional și Tehnic, Strategia Regională pentru Inovare, Planul Regional de Acțiune pentru Turism;
 • Asigură monitorizarea planurilor și strategiilor regionale și acordă suport Autorității de Management POR în activitățile de monitorizare și evaluare a programului la nivel regional
 • Oferă sprijin administrației publice locale în dezvoltarea documentelor de planificare la nivel local (inclusiv Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană) și a portofoliului de proiecte aferent acestora
 • Constituie și actualizează portofoliul regional de proiecte finanțabile din POR 2007-2013
 • Asigură coordonarea grupurilor de lucru județene, grupurilor de lucru tematice regionale pentru turism, mediul de afaceri, infrastructura locală și regională, Comitetul Regional pentru Planificare
 • Asigură secretariatul și suportul tehnic pentru Comitetul Regional de Evaluare Strategică și Corelare
 • Furnizează date statistice și indicatori prin analiza economico-socială regională.

Programe finanțate din fonduri PHARE - Coeziune Economică și Socială și de la Guvernul României

 • Furnizează pachetele informative și materialele promoționale specifice
 • Oferă asistență și documente suport beneficiarilor de finanțare nerambursabilă în pregătirea etapelor de contractare și achiziție
 • Asigură monitorizarea tehnică și financiară a proiectelor-programelor aflate în implementare și verificarea documentelor aferente
 • Asigură monitorizarea ex-post a proiectelor implementate prin ADR Nord - Est
 • Stabilește acțiuni corectoare în vederea atingerii obiectivelor stabilite în contractele de finanțare
 • Prezintă exemple de succes din regiune.

Promovare Regională

 • Asigură promovarea și vizibilitatea ADR și a Regiunii Nord - Est prin intermediul Biroului de Reprezentare de la Bruxelles și prin mijloace de informare proprii
 • Promovează organizațiile din Regiunea Nord - Est în mediul economic național și internațional prin includerea în baze de date, pagina web, broșuri, newsletter electronic și reprezentare la târguri și expoziții
 • Stimulează dezvoltarea mediului antreprenorial prin facilitarea asocierii la nivel local și regional, furnizarea de informații privind oportunitățile de finanțare, dezvoltarea rețelelor de sprijin pentru investitori și a turismului
 • Mediatizează politicile economice și sociale ale Uniunii Europene și ale Guvernului României.

Cooperare Externă

 • Selectează parteneri regionali interesați și elaborează documentații în vederea solicitării de finanțare prin proiecte și programe internaționale pentru satisfacerea nevoilor identificate
 • Pune la dispoziția partenerilor externi informații și contacte pentru a stimula cooperarea/valorificarea resurselor economice regionale, între instituții, organizații și societăți comerciale din regiune și omologi din Uniunea Europeană
 • Organizează, la cerere, vizite ale unor misiuni economice internaționale în regiune
 • Participă la activitățile de programare și la reuniunile Comitetelor de Monitorizare aferente Programului Operațional Comun România – Ucraina - Republica Moldova, a Programelor PHARE CBC Romania-Ucraina și România - Republica Moldova, INTERREG IV C și SEE.

Programe implementateModificare

În perioada 1999-2001, prin agenție s-a derulat primul program de finanțare descentralizat – Programul PHARE Coeziune Economică și Socială (CES) 98. Acesta a constat în contractarea și implementarea unui număr de 136 proiecte sub îndrumarea Agenției în calitate de Autoritate de Implementare. Ca orice început, nici acesta nu a fost unul ușor. Nu existau experiența și expertiza necesare, nici la nivel regional și nici la nivelul ministerelor. Atunci au fost stabilite pentru prima oară regulile și procedurile necesare pentru contractarea și implementarea unei scheme de finanțare și s-au pus bazele activității ADR Nord-Est în domeniul evaluării, contractării și monitorizării proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Rezultatul a fost că ADR Nord-Est și-a început activitatea cu 136 proiecte implementate cu un grad de absorbție de 85%.

Între 1999-2009, în Regiunea Nord-Est s-au derulat un număr de 17 programe care au vizat acordarea de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea sectorului de întreprinderi noi, microîntreprinderi, IMM-uri, dezvoltarea resurselor umane, a turismului, a serviciilor sociale, modernizarea Învățământului Profesional și Tehnic, gestionarea deșeurilor și, nu în ultimul rând, modernizarea infrastructurii regionale (educațională, de turism și de afaceri). În cifre aceasta a însemnat 468 de proiecte cu o finanțare nerambursabilă atrasă de 83,05 milioane Euro.

Având și calitatea de Autoritate Contractantă în cazul programelor de dezvoltare regională finanțate de către Guvernul României, agenția a monitorizat și implementarea a 200 proiecte finanțate exclusiv de Guvernul României. Cele 6 programe cu finanțare nerambursabilă derulate în perioada 2000-2007 au atras 54,92 milioane lei, proiectele implementate vizând dezvoltarea zonelor defavorizate (Comănești-Moinești, județul Bacău și Bucovina, județul Suceava) prin stimularea investițiilor productive, crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea turismului în localitățile Slănic Moldova, Bălțătești, Târgu - Ocna, Durău, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

În perioada 2007-2009 s-au mai implementat un număr de 7 programe de finanțare nerambursabilă de tipul PHARE CES. Acestea au vizat un număr de 50 de proiecte de infrastructură regională, investiții în sectoare prioritare de mediu, măsuri împotriva dezastrelor provocate de inundații și servicii de consultanță în afaceri insumând o finanțare nerambursabilă atrasă de 57,43 milioane Euro. Pentru a rezuma, la finalizarea programelor de pre-aderare ADR Nord-Est implementase peste 700 proiecte din aproape toate domeniile de activitate și a atras fonduri nerambursabile totale în valoare de 125 milioane Euro. Succesul acestei activități s-a bazat pe acumularea expertizei profesionale, preocuparea continuă a colectivului pentru asigurarea unor servicii de calitate și tratarea beneficiarului ca un partener esențial pentru absorbția cât mai ridicată a fondurilor alocate regiunii și atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă a regiunii.

Participare în proiecte europeneModificare

Înca din anul 2002, din dorința de a încuraja dezvoltarea parteneriatelor regionale și internaționale și de a dezvolta proiecte în vederea valorificării potențialului de dezvoltare socio-economică a Regiunii Nord-Est, agenția

a participat în numeroase proiecte și programe ca promotor, partener sau beneficiar:

 • Programul PHARE
- Integrare prin Comunicare și Informare Europeană în Regiunea Nord - Est (proiect finanțat din Fondul Europa);
- Fondul Comun al Proiectelor Mici pentru granițele România - Republica Moldova și România - Ucraina (PHARE CBC 2003)
- Proiect de Înfrățire Instituțională Regională în parteneriat cu regiunile Umbria, Marche și Campagnia din Italia
- Proiect de Înfrățire Instituțională Regională în parteneriat cu Biroul Vice-Prim Ministrului Adjunct (ODPM) si ADR Nord-Vest din Marea Britanie
- Acordul Cadru Regional cu ADR Nord-Est (RO2002/000-586.02.04.02.01)
- Sprijin acordat ADR Nord-Est pentru implementarea Programului PHARE CES (RO2003/005-551.05.03.06.02.01)
- Sprijin acordat ADR Nord-Est pentru implementarea și monitorizarea programelor de dezvoltare regională (RO2004/016-772.04.03.04.04.01)
 • Programul INTERREG III B CADSES
- CARE – Orașe Accesibile din Regiunile Europei;
- EST – Drumuri Spirituale Europene.
- INOLINK - Interconectarea teritoriilor printr-o rețea de inovare (proiect de inițiativă regională)
- Rețeaua "Cradle to Cradle" (proiect de capitalizare)
- ASVILOC Plus - Agentii care sprijina valoarea sistemului de inovare in economiile locale si regionale
- COPFIM – Consultanță și orientare pentru formarea individuală a emigranților (proiect pilot)
- Formarea și îmbunătățirea competențelor personalului care lucrează în departamentele strategice ale ADR Nord - Est (proiect de mobilități)
- INNOV@ - Creșterea capacității inovative a firmelor din Regiunea Nord-Est prin îmbunătățirea calității serviciilor de consultanță și managementul inovației (proiect de mobilități)
 • Programul Cadru 6 - Acțiuni de Suport Specific pentru Proiectele RIS în Statele Asociate
- DISCOVER NE Romania - Dezvoltarea unei Strategii Regionale Inovatoare Orientate Continuu spre Valorificarea Resurselor Economice din Regiunea Nord - Est România
- INNO-DEAL – Analize, Diagnostic, Evaluare, Acțiuni Pilot și Procese de Învățare pentru Programe Comune în domeniul Inovării
 • Programul TACIS - Suport pentru Societatea Civilă și Inițiative Locale
- Crearea unui cadru instituțional descentralizat adecvat pentru sprijinirea capacității companiilor din Republica Moldova de a opera la nivel transfrontalier și internațional
 • Alți donori
- Funcțiuni de dezvoltare economică în ADR Nord - Est România (Fondul de Oportunitate Globală al Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord);
- Utilități Publice și Aquis Comunitar (colaborare cu Provincia Livorno, Italia);
- Dezvoltarea Parteneriatelor Locale si Regionale în Regiunea Nord - Est România (Program al Departamentului pentru Dezvoltare Internațională al Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii - DfID)
- Acordul de Colaborare UINERO (în parteneriat cu Ministerul de Finanțe, Regiunea Umbria, Italia)
- Centrul Europe Direct Nord - Est (finanțare asigurată de Directoratul General pentru Comunicare prin intermediul Reprezentanței Comisiei Europene la București)
- Fit for Europe (proiect în parteneriat cu EURADA, finanțat de Directoratul General pentru Extindere)
- SAIL Thematic Network (proiect de inițiativă comunitară și acțiuni inovative, finanțat de Directoratul General pentru Politică Regională)
- PARTNER Thematic Network (proiect de inițiativă comunitară și acțiuni inovative, finanțat de Directoratul General pentru Politică Regională)

Prin proiectele și programele implementate de către agenție, suma totală atrasă în Regiunea Nord-Est depășește 1,9 milioane Euro și 1,5 milioane lire sterline în total grant[2].

Vezi șiModificare

NoteModificare

 1. ^ Central European Adriatic Danubian South-Eastern European Space - Program de Vecinătate derulat in perioada de programare 2000-2006 - vezi si [1]
 2. ^ Contribuție financiară pentru implementarea unui proiect care este oferită solicitantului fără obligația rambursării ulterioare (ajutor financiar nerambursabil) - Vezi și definiția de pe DEX Online

Legături externeModificare

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est - Website
 • Programul Operațional Regional Nord-Est 2007-2013 - InfoRegio Nord-Est
 • Biroul ADR Nord-Est Bruxelles - Blog