Glosar de genetică

Acesta este un glosar de termeni utilizați în genetică.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

AModificare

 • aberație cromozomială - modificare (anomalie) a numărului de cromozomi caracteristic speciei sau a structurii cromozomilor (sinonim: anomalie cromozomială).
 • acentric - termen care se referă la cromozomul sau fragmentul cromozomial care nu este dispus în centru sau care este lipsit de centromer.
 • acrocentric - cromozom cu centromerul situat subterminal; în cariotipul uman, grupa D cuprinde perechile de acrocentrici 13,14 și 15, iar grupa G, perechile 21,22 și cromozomul Y.
 • acromocentru - corpuscul de natură cromozomică, lipsit de cromatină.
 • acrosindeză - împerechere incompletă a doi cromozomi, legați numai la un capăt, în timpul meiozei.
 • ADN (acid dezoxiribolnucleic): - acid localizat în nucleul celulelor, care se prezintă sub formă de macromolecule de dimensiuni foarte mari și care joacă un rol important în transmiterea ereditară a caracterelor (abreviere ADN).
 • afinitate genetică - capacitatea a doi indivizi de a produce prin încrucișare urmași viguroși, fertili.
 • agent clastogen - agent care induce rupturi cromozomiale; poate fi fizic (radiații UV, șocuri termice), biologic (virusuri) sau chimic (antibiotice, pesticide, compuși antifolici).
 • agregare familială - prezența în cadrul aceleiași familii a mai multor indivizi cu un același caracter patologic, în aceeași generație sau în generații succesive.
 • alele - forme alternative ale unei gene care pot ocupa același locus pe un cromozom; influențează același caracter sau generează variația caracterelor moștenite.
 • alelie multiplă - existența a mai mult de două gene alele diferite pentru un locus dat, într-o populație; apare prin mutații succesive ale genei inițiale (sinonim: polialelie).
 • alelism - fenomen prin care două sau mai multe gene determină același caracter.
 • alelogamie - tip de polenizare în două moduri nespecifice.
 • alelogen - cu indivizi femele ce produc descendenți fie exclusiv masculi, fie exclusiv femele.
 • alelogeneză - succesiune a două generații (sporofitică și gametofitică) în ciclul de dezvoltare al unor plante.
 • alelomorf:
- (despre un caracter ereditar) care se opune altui caracter ereditar;
- care are mai multe forme.
 • alelomorfie - formare a unor perechi de caractere la descendenții monohibrizi, cînd părinții se deosebesc între ei numai printr-o singură însușire ereditară (sinonim: alelomorfism).
 • alelomorfism - vezi alelomorfie.
 • alozom - cromozom care are rol esențial în determinarea sexului; sinonime: heterocromozom, heterozom, cromozom sexual.
 • ameioză - diviziune nucleară, fără meioză, care nu asigură numărul de cromozomi pentru formarea de gameți.
 • ameliorare - proces de creare a noi rase de animale și a noi soiuri de plante de cultură sau de îmbunătățire a celor existente.
 • amficarion - nucleu cu două seturi haploide de cromozomi.
 • amfidiploidie - prezența în celulele somatice a unor seturi de cromozomi diploizi, provenind de la ambii genitori, ca urmare a hibridării.
 • amniocenteză - procedură de diagnostic prenatal; sunt investigate citogenetic și biochimic celule fetale și lichidul amniotic cu scopul de a evidenția structura genetică a produsului de concepție.
 • anafază - fază a diviziunii celulare care urmează metafazei, când, centromerii se dedublează, iar cele două cromatide surori ale fiecărui cromozom se separă și migrează spre polii opuși ai fusului de diviziune.
 • ancestral - care este transmis prin ereditate; ereditar.
 • androgen - (despre femele) care produce numai descendenți masculi.
 • androgeneză (sau androgenie) - dezvoltare a unui organism dintr-o celulă care posedă numai material genetic patern.
 • androgenoterapie - folosirea terapeutică a hormonilor androgeni.
 • androzom - cromozom prezent numai la gameții masculi.
 • aneuploid - (despre organisme) care are un număr de cromozomi în plus sau în minus față de cel normal.
 • aneuploidie - variație a numărului de cromozomi caracterizată prin lipsa sau prezența în exces a unuia sau mai multor cromozomi din pereche (de exemplu: monosomia, trisomia etc.).
 • aneusomie - termen generic pentru anomaliile numerice sau structurale ale cromozomilor.
 • anizodinam - (despre un embrion) care prezintă o inegală putere de dezvoltare.
 • anizogamie - vezi heterogamie.
 • anizogenie - stare a gameților cu genotip diferit, la monohibrizii bisexuați.
 • anizogon - (despre un hibrid ) care prezintă caractere paterne combinate în măsură inegală.
 • anizohologamie - unire a gameților cu slabe deosebiri dimensionale și sexuale.
 • anizomerogamie - proces de unire a macrogameților cu microgameții.
 • anizoploid - care are un număr impar de cromozomi.
 • anomalie cromozomială - vezi aberație cromozomială.
 • aparat mitotic - ansamblu de structuri prezente în celulă la fiecare diviziune mitotică.
 • aplanogamet - gamet neciliat, fără mobilitate.
 • apomeioză - eliminare a meiozei în procesul de formare a generației asexuate, la plante.
 • aposporie - reproducere a unui gametofit diploid direct din sporofit, fără meioză.
 • arbore genealogic - reprezentare grafică a legăturilor de rudenie dintre membrii unei familii sau unui grup de familii înrudite.
 • ARN - vezi ribonucleic, acid ~.
 • artioploid - (despre organisme poliploide) cu un număr par de seturi cromozomiale.
 • asinapsă - absență a împerecherii cromozomilor omologi, în profaza meiotică.
 • asindeză - incapacitate a cromozomilor omologi de a forma perechi în cursul meiozei.
 • asociație - termen utilizat pentru a arăta că o genă marker are o frecvență observată mai mare într-o anumită tulburare decât cea teoretică.
 • atavism - apariție, la unele plante sau animale și la om, a unor caractere care nu au existat la părinți, dar pe care le-au avut strămoși mai îndepărtați.
 • autopoliploid - (organism) care are mai mult de două serii de cromozomi omologi, rezultați prin multiplicarea numărului de bază.
 • autozom - nume dat cromozomilor din celulele somatice, care, împreună cu alozomii, alcătuiesc genomul.
 • auxospor - zigot al diatomeelor, format din conjugarea a doi indivizi care nu se mai pot divide.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

BModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

CModificare

- calitativ - particularitate morfologică a organismului , prin care acesta se deosebește de un organism aparținând altei rase sau soi;
- cantitativ - particularitate morfologică a organismului, care poate fi pusă în evidență cu ajutorul diferitelor măsurători.
- obținere de celule vii identice plecând de la o singură celulă;
- realizare, prin reproducere asexuată, de exemplare genetic asemănătoare.
  • clonare moleculară - procedura de izolare a unei anumite secvențe ADN și obținerea mai multor copii ale acesteia in vitro.
 • clonă:
- individ sau populație de indivizi identici obținuți prin reproducerea asexuată a unui singur organism;
- ansamblu de celule identice rezultate din diviziuni succesive ale unei singure celule.
 • cod genetic - totalitatea treptelor de ribonucleotide (codom) care corespund la cei 20 de aminoacizi codonici universali, aceiași la toate viețuitoarele.
 • consangvinitate - raportul dintre două persoane sau animale care au strămoși comuni.
 • consangvinizare - fenomen prin care se unesc, în procesul fecundației, organisme înrudite.
 • conservare genetică - păstrarea plantelor și animalelor în scopul protejării informațiilor lor genetice; în practică acest lucru se poate face prin stabilirea colecțiilor de plante și protoplasmă animală, prin conservarea acelor zone geografice care prezintă cea mai mare diversitate naturală de plante și animale sau prin creșterea selectivă în captivitate.
 • cromatină - granulație de natură proteică, ce reprezintă componenta chimică de bază a nucleului celular la animale și la plante, intră în compunerea cromozomului și posedă afinitate pentru coloranții bazici.
 • cromocentru - corpuscul format în nucleul în repaus (deci niciodată în timpul diviziunii), urmare a fuzionării heterocromatinei cromozomiale.
 • cromozom - unitate genetică, structurală, constantă, a nucleului, cu organizare și funcții proprii, cu însușire de autoreproducere și care deține informația ereditară specifică.
 • cromozom sexual - vezi alozom.
 • cromozom somatic - oricare dintre cromozomi unui organism, cu excepția celor de sex.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

DModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

EModificare

 • ereditate - însușire a organismelor de a transmite la descendenți caracterele lor morfofiziologice și un tip de metabolism asemănător.
 • eucromocentru - cromocentru al nucleului în stare de repaus.
 • eucromozom - cromozom tipic și normal.
 • eufenie - ramură a geneticii care urmărește ameliorarea fenotipului, fără să acționeze asupra structurilor genetice.
 • eugenie - disciplină care studiază ameliorarea caracterelor ereditare ale speciei umane.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

FModificare

 • familie multigenică - ansamblu de mai multe fragmente de ADN, alcatuit din gene și pseudogene, ale căror secvențe se aseamănă.
 • fază diploidă - perioadă în dezvoltarea unor organisme în care numărul de cromozomi ai celulelor obișnuite este dublu în raport cu acela al celulelor sexuale.
 • fază haploidă - stare a celulelor sexuale în care nucleii au numai o jumătate din numărul de cromozomi caracteristic celulelor somatice (sinonim: haplofază).
 • fenotip - ansamblu de proprietăți și de caractere acumulate în procesul dezvoltării individuale a organismului.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

GModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

HModificare

 • haplofază - vezi fază haploidă.
 • haploid - (despre indivizi și celule) care posedă numai jumătate din numărul normal de cromozomi; vezi și diploid.
 • heterocariotip - celulă diploidă în care unul dintre cromozomii unei perechi oarecare prezintă o anomalie structurală.
 • heterocromatină - denumire pentru regiunile genomului care rămân înalt condensate pe întregul parcurs al ciclului celular.
 • heterogamie - formă de înmulțire sexuată prin unirea a doi gameți diferiți ca formă, mărime și structură; sinonim: anizogamie.
 • heterozigot - organism hibrid care provine din părinți diferiți în privința constituției genetice; descendența heterozigoților este mai variată decât a homozigoților.
 • heterozis - fenomen care constă în creșterea vigurozității, a rezistenței la condiții nefavorabile și a productivității la descendenții din prima generație obținuți din încrucișarea unor soiuri de plante, a unor indivizi crescuți în condiții diferite sau neînrudiți între ei, precum și de la descendenți hibrizi între liniile consangvinizate.
 • hetero(cromo)zom - vezi alozom.
 • himeră de altoire - plantă ale cărei țesuturi sunt diferite din punct de vedere genetic; poate rezulta în urma unei mutații în celulele țesuturilor meristematice sau după altoiri.
 • homozigot - organism hibrid care provine din părinți cu caractere relativ apropiate din punct de vedere genetic.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

IModificare

 • idiogramă - vezi cariogramă.
 • idioplasmă - substanță fictivă, considerată ca fiind localizată în celule și reprezentând concentrarea unor particule purtătoare ale eredității.
 • informație genetică - totalitate a materialului genetic dintr-o celulă capabilă să creeze secvențe de aminoacizi care, la rândul lor, formează proteine active.
 • inginerie genetică - știința modificării ADN-ului unei plante sau unui animal, în scopul obținerii caracteristicilor dorite.
 • izofen:
- care este derivat din același fenotip.
- cu aceeași periodicitate biologică în fenologie.
 • izogamie:
- (despre țesuturi) care are aceeași origine embrionară cu un alt țesut;
- (despre gemenii monozigoți) identic din punct de vedere genetic și fenotipic.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ÎModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

JModificare

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

LModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

MModificare

- genă mutantă cu efecte fenotipice detectabile, cu localizare cunoscută, care permite localizarea altor gene;
- particularitate morfologică ce permite identificarea corectă a unui cromozom;
- cromozom diferit de omologul său printr-o asemenea particularitate.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

NModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

OModificare

 • organism modificat genetic (OMG) - germoplasmă care cuprinde toate componentele cultivarelor unei specii, speciile sălbatice întrudite din același gen și hibrizii rezultați din încrucișarea speciilor sălbatice cu cele cultivate.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

PModificare

 • plasmă germinativă - vezi germoplasmă.
 • polialelie - vezi alelie multiplă.
 • polihaploid - cu un număr de cromozomi redus la jumătate față de numărul inițial.
 • polispermie - proces de producere a unui zigot prin fecundarea unor ovule de către mai mulți spermatozoizi.
 • polizomie - prezență de cromozomi supranumerari.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

RModificare

 • ribonucleic, acid ~ - acid care se găseste în toate celulele animale și vegetale, având un rol deosebit de important în desfășurarea proceselor biologice (abreviere: ARN).


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

SModificare

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

TModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

UModificare

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

VModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ZModificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Legături externeModificare

Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român (1962-1966), aflat acum în domeniul public.