Acest glosar conține termeni din sociologie și antropologie.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

A Modificare

 • abandon istoric - desolidarizarea unei populații față de istoria dominatoare, ceea ce contravine intereselor proprii.
 • acceptanță - fază a unui dialog sau a unei relații interpersonale, realizată pe baza încrederii, afinității ori a consensului de idei; accepție, sens.
 • accident - eveniment fortuit cu consecințe neplăcute pe plan fizic, mental sau material.
 • accivilizație - proces de schimb inegal, cu adaptare unilaterală sau reciprocă între două forme de civilizație, deosebite prin conținut și formă, care au intrat în contact.
 • acomodare socială - modificare a relațiilor dintre (grupuri de) persoane care are loc (conștient) în scopul reducerii stărilor de încordare sau conflictuale.
 • activitate - ansamblu de acte fizice, intelectuale, morale etc. făcute în vederea unui anumit rezultat; folosire sistematică a forțelor proprii într-un anumit domeniu, participare activă și conștientă la ceva; muncă, ocupație, îndeletnicire
 • acționalism - grup de concepții sociologice, a căror trăsătură comună o constituie promovarea principiului acțiunii sociale ca punct de plecare al oricărei cercetări sociologice.
 • acțiune - proces, delimitat în timp, individual sau colectiv, de realizare a unui obiectiv suficient de clar formulat la nivelul conștiinței autorului.
 • acțiune afirmativă - măsuri și politici adresate unui grup vulnerabil cu scopul de a corecta inegalități structurale sau istorice; exemple: cotele de gen în unele parlamente (un anumit procent să fie femei) sau locurile destinate în școli pentru anumite minorități.
 • acțiune colectivă - tip de acțiune socială rezultat dintr-un număr nedeterminat de acțiuni individuale.
 • acțiune socială - o activitate umană cu efecte semnificative în cadrul vieții sociale.
 • acultural - care nu are noțiunea de cultură; neafectat de cultură.
 • aculturație:
- complex de transformări care au loc în planul culturii materiale și spirituale (privind modalitatea de a munci și a gândi, de a se comporta și de a judeca etc.) a unei populații mai mici, ca urmare a contactului cu o altă populație aflată pe o treaptă superioară de dezvoltare;
- adaptare a unui individ (sau a unui grup) la un nou mediu sociocultural; vezi și adaptare la mediul social.
 • acumulare culturală - proces de creștere culturală, prin care se adaugă trăsături culturale sau elemente noi, datorită invenției, descoperirii sau împrumutului.
 • adaptare la mediul social - capacitatea unei persoane de a se integra și a se ajusta la cerințele, valorile și normele societății în care trăiește; vezi și: congruență, aculturație.
 • adolescență - perioadă din viața omului cuprinsă între vârsta pubertății (11-12 ani) și cea adultă (18-20 de ani), marcată de transformări corporale (în special sexuale) și psihologice, datorită faptului că sistemul neurovegetativ și cel endocrin ajung în faza lor finală de dezvoltare.
 • adopție - actul prin care cineva devine părintele legal al unui copil care nu este propriul său descendent natural; sinonim: înfiere.
 • afinitate - gradul de atracție sau legătură dintre doi sau mai mulți membri ai unui grup și care poate fi definită ca o simpatie sau o afecțiune reciprocă între indivizi, bazată pe valori, interese sau trăsături comune.
 • ageism - stereotipismul și discriminarea împotriva indivizilor și grupurilor de oameni în vârstă.
 • anchetă (sociologică) - metodă empirică de cercetare care constă în chestionarea unui număr semnificativ de persoane, posesoare de informații privitoare la un anumit tip de fapte.
 • anchetă a utilizării timpului - măsurarea utilizării timpului, în special în raport cu munca plătită și neplătită, cu activitățile comerciale și necomerciale, cu timpul liber și personal.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

B Modificare

- stare rudimentară de dezvoltare socială și culturală în care se află un popor, un grup de oameni, un om; (înv.) barbarism; sălbăticie;
- concepție, atitudine, comportare etc. care arată lipsă de respect, dispreț, ură față de cultură și civilizație; faptă care rezultă dintr-o asemenea concepție.
 • barieră socială - ceea ce face dificil sau imposibil accesul dintr-o grupare socială ierarhic inferioară într-o grupare socială superioară.
 • bashing - formă de eliberare emoțională sub formă de lovire sau de denigrare a unei persoane sau a unui obiect și care se desfășoară în public sau pe o rețea socială virtuală.
 • băiat- copil de sex bărbătesc.
 • bărbat - persoană adultă de sex masculin.
 • bebeluș - vezi sugar.
 • beotism - lipsă de gust, de preocupări intelectuale; vulgaritate, bădărănie.
 • biculturalism - coexistență a două culturi naționale, implicând contactul a două limbi în aceeași țară.
 • bifamilial - care aparține la două familii (de exemplu locuința).
 • biosociologie - teorie potrivit căreia factorul biologic, redus la noțiunea de rasă, este determinant în dezvoltarea socială.
 • boomer - generație de oameni născuți între anii 1946 și 1964 și care se află după silent generation și înaintea generației X.
 • bullying - comportament ostil, repetat, într-un anumit context social, care are ca efect atingerea demnității unei persoane sau intimidarea, ofensarea acesteia.
 • bunăstare socială - prosperitate a societății sau a comunității în ansamblul ei.
 • bunătate - tip de comportament marcat de acte de generozitate, considerație sau preocupare pentru ceilalți, fără a aștepta laude sau recompense.
 • bun-simț - termen descrie ceea ce este considerat ca fiind larg acceptat de majoritatea oamenilor.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

C Modificare

 • cabal - grupare secretă care promovează anumite interese într-o comunitate sau într-un stat.
 • calitatea vieții - nivelul de bunăstare materială și mentală a cetățenilor din societatea modernă, care poate fi asigurată prin respectarea unor standarde în ceea ce privește condițiile economice, de muncă, de ambient, relațiile sociale și prevenirea bolilor fizice și psihice.
 • canibalism - vezi antropofagie.
 • caracter - ansamblul însușirilor fundamentale psihice-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare, în ideile și în acțiunile sale.
 • caracterologie - disciplină care se ocupă cu studiul structurii și dezvoltării caracterelor.
 • carieră:
- profesie, ocupație; domeniu de activitate; timp cât cineva lucrează într-un anumit domeniu;
- etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională; poziție în societate, situație bună.
- fiecare dintre grupurile sociale închise și strict delimitate de altele prin origine comună, prin profesie, privilegii etc, în care este împărțită societatea în unele țări orientale (India, Egipt etc);
- grup social închis care își păstrează cu strictețe privilegiile și interesele; clan , tagmă.
 • categorie socială:
- pătură socială care, împreună cu clasele sociale, formează structura socială a unui stat;
- grup de persoane care au caracteristici comune de natură demografică (vârstă, sex), profesională etc.
 • ceartă - schimb de cuvinte dure între două sau mai multe persoane.
 • ceată - grup (neorganizat) de oameni, adunați de obicei în vederea unui scop comun.
 • centralizare - metodă de coordonare unitară a activității politice și administrative a unei țări, al cărei conținut și a cărei formă sînt legate de natura sistemului social.
 • centru de plasament - instituție subordonată Autorității Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și au rolul de aplicarea politicilor și strategiilor guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii și combaterii marginalizării sociale și a sărăciei.
 • cerc:
- grup de oameni legați între ei prin interese comune (preocupări, convingeri, idei etc. comune, științifice, artistice sau instructiv-educative);
- grup de oameni uniți prin legături de rudenie sau de prietenie, care se frecventează des.
 • ceremonial - totalitatea regulilor după care se desfășoară o ceremonie; formalitate de oficiere a unui act solemn.
 • ceremonie:
- ansamblu de reguli și forme protocolare practicate la solemnități; vezi și maestru de ceremonie;
- manifestație în cinstea unei persoane; primire solemnă;
- totalitatea formelor de politețe, marcate de solemnitate, folosite în relațiile dintre membrii societății.
 • chestionar - listă de întrebări alcătuită cu scopul de a obține, pe baza răspunsurilor date, informații asupra unei persoane sau a unei probleme.
 • cinism - atitudine sfidătoare, de dispreț față de conveniențe și față de morală; lipsă de credință sau speranță în umanitate.
 • clasă socială - ansamblu de persoane grupate după criterii economice, istorice și sociologice.
 • clică - grup de oameni legați prin interese mărunte și meschine și care acționează împotriva colectivității.
 • club - asociație menită să creeze membrilor săi condiții pentru desfășurarea unei anumite activități (culturale, sportive etc.) în timpul liber.
 • cod:
- ansamblu de reguli privind comportarea cuiva;
- sistem de semne sau de semnale convenționale care servește la transmiterea unui mesaj, a unei comunicări.
 • coeziune - legăturile sociale și sentimentele de apartenență și solidaritate care leagă membrii unei grupuri și care pot fi dezvoltate prin activități comune, comunicare și împărtășirea unor valori comune.
 • colaborare - proces prin care două sau mai multe persoane sau grupuri lucrează împreună pentru a atinge un obiectiv comun și care implică folosirea unei rețele de relații mutuale și schimbul reciproc de informații, capacități, resurse și tehnologii.
 • comportament gregar - modul în care indivizii dintr-un determinat grup, pot acționa împreună, fără o direcție planificată.
 • conformitate socială - prezența unui grup sau a altor persoane care poate determina indivizii să adopte comportamente sau opinii similare celorlalți, în încercarea de a se potrivi cu normele sau așteptările sociale ale grupului, ceea ce poate influența deciziile și acțiunile individuale.
 • congruență - gradul în care comportamentul, atitudinile și valorile unei persoane sunt în concordanță cu cele ale grupului sau ale unei persoane importante din viața sa, consecință a adaptării la mediul social.
 • consolidarea ideilor într-o comunitate - fenomen social, în care un concept sau o idee sunt afirmate în mod repetat într-o comunitate, indiferent dacă în sprijinul acelei idei au fost prezentate suficiente dovezi empirice sau nu.
 • constrângere socială - presiunea, forța sau influența exercitată prin intermediul diferitelor instituții sociale, cum ar fi familia, școala, religia sau mass-media, precum și prin intermediul normelor și valorilor culturale asupra comportamentului indivizilor.
 • copiii străzii - copii fără adăpost sau abandonați și care adesea sunt supuși abuzului sau exploatării; vezi și om al străzii.
 • cuvadă⁠(en) - (în unele societăți primitive) rit de asistare a tatălui la nașterea copilului său, unde se comporta ca mamă, primind îngrijirile moașei, felicitările și darurile rudelor și prietenilor.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

D Modificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

E Modificare

 • efect de bumerang - (în teoria comunicației și a relațiilor umane; și efect de bumerang) efect invers celui scontat; situație cînd un act de ostilitate, un argument se întoarce împotriva autorului său.
 • empirism social - curent sociologic din SUA care, renunțând la orice teorie, procedează la studiul direct al fenomenelor sociale concrete pe baza unor ipoteze restrânse.
 • enculturație - procesul prin care indivizii dobândesc cunoștințe, valori, obiceiuri și comportamente specifice unei anumite culturi sau societăți și care se realizează prin intermediul socializării și învățării; vezi și: adaptare la mediul social, integrare.
 • etichetă - reguli convenționale de comportare (politicoasă), folosite în viața cotidiană.
 • etnocentrism - termen care descrie tendința de a judeca o altă cultură în raport cu propria cultură și a considera valorile celei din urmă drept superioare - în special cu privire la limbaj, comportament, obiceiuri și religie.
 • exogamie - căsătorie între parteneri care nu aparțin aceluiași grup social (vezi și endogamie).


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

F Modificare

 • familie - formă socială de bază, întemeiată prin căsătorie, care constă din soț, soție și descendenții lor.
 • feminism - mișcare socială care susține egalitatea în drepturi a femeii cu bărbatul în toate domenile de activitate.
 • filantropie - acțiune de binefacere întreprinsă în folosul oamenilor săraci sau defavorizați.
 • flapper - generație de tinere femei din anii 1920, care purtau fuste scurte, își tundeau părul bob, ascultau muzică jazz și manifestau dispreț față de normele sociale.
 • flashmob - adunare foarte scurtă într-un loc public, participanții efectuând o anumită acțiune neobișnuită pentru o durată scurtă de timp (de obicei câteva minute), după care grupul se împrăștie.
 • fond - totalitatea trăsăturilor esențiale ale caracterului unei persoane (sub aspectul lor pozitiv).


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

G Modificare

 • generația beat - mișcare socială a tinerilor din SUA, în anii 1950, consecință a deziluziei provocate de tensiunile politice internaționale, care s-a manifestat printr-o reacție împotriva valorilor tradiționale și a modului de trai din societatea modernă industrializată, printr-o atitudine de respingere a convențiilor sociale, prin îmbrăcăminte extravagantă și consum de droguri.
 • generație:
- totalitate a oamenilor (dintr-o comunitate socială dată) care au aproximativ aceeași vârstă;
- perioadă de timp care desparte vârsta tatălui de cea a fiului.
 • grup social - mai multe persoane care interacționează între ele, care împărtășesc o identitate comună și care se percepe ca fiind o unitate distinctă în cadrul societății mai largi.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

H Modificare

- sistem de dispoziții care permit individului să reacționeze și să se adapteze la situațiile sociale în care se găsesc, incluzând modul de gândire, emoțiile, comportamentul și modul de a utiliza corpul;
- mod de a vedea lumea și de a acționa în lume care este format de structurile sociale, precum clasa socială, educația, ocupația și alte experiențe de viață.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

I Modificare

 • identitate națională - ansamblul particularităților comune care stau la baza coeziunii sau solidarității unui grup de persoane în jurul ideii de națiune.
- categorie psihosociologică, care desemnează moduri de raportare a indivizilor sau grupurilor față de societate, grupuri, materializate în așteptări, cerințe, opinii, atutudini;
- preocupare de a obține un succes, un avantaj; râvnă depusă într-o acțiune pentru satisfacerea anumitor necesități.
 • intersecționalitate - studiul de identități sociale, care analizează modul în care interacționează diferite categorii biologice, sociale și culturale.
 • intimitate - capacitatea unui individ sau a unui grup de a se izola sau de a izola informația despre ei înșiși, exprimându-se astfel selectiv.
 • intruziune - acțiunea de a se introduce fără drept într-o societate, într-o funcție etc.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Î Modificare

 • îmbătrânirea populației⁠(d) - creșterea proporției de persoane în vârstă într-o populație, în comparație cu numărul de persoane tinere sau de vârstă mijlocie, fenomen care are loc atunci când speranța de viață a unei societăți se extinde, iar numărul de copii născuți scade; este măsurată prin doi indicatori: indicele de îmbătrânire și raportul de dependență.
 • îndoctrinare - ansamblul de măsuri, de practici educaționale și de propagandă adoptate de o autoritate, cu scopul de a insufla anumite valori sau moduri de gândire subiecților cărora le sunt adresate.
 • înfiere - vezi adopție.
 • îngrijirea copilului - asigurarea de servicii publice, private, individuale sau colective prin care se satisfac nevoile părinților și ale copiilor.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

J Modificare

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

K Modificare

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

L Modificare

 • linie ascendentă - linie genealogică ce suie de la fiu la părinți etc.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

M Modificare

- setul de credințe, atitudini, valori și opinii pe care le au indivizii sau grupurile sociale într-un anumit context cultural sau istoric;
- perspectivă sau o abordare a lumii, care poate influența comportamentul și acțiunile individului sau grupului social.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

N Modificare

 • nesiguranță - starea în care ajunge o persoană când își pierde încrederea în sine ori în entitatea care face obiectul credinței acesteia.
 • nivel de trai - vezi standard de viață.
 • norme - reguli sau modele de conduită proprii unui grup sau unei societăți date și a căror nerespectare antrenează sancțiuni.
 • norme sociale - așteptările și regulile de comportament care sunt acceptate și împărtășite de membrii unei societăți sau grup social și care sunt considerate a fi reguli sau standarde, iar încălcarea lor poate duce la consecințe negative, cum ar fi respingerea socială; vezi și presiune socială.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

O Modificare

- integritate morală, probitate, corectitudine; demnitate, cinste.
- manifestare a stimei, a considerației pentru cineva, exprimată prin semne de cinstire, de respect.
 • orfan social - copil de care nu are grijă nici un adult, chiar dacă unul sau ambii părinți sunt încă în viață.
 • orfelinat - așezământ, instituție de ocrotire socială pentru creșterea copiilor orfani; altă denumire: casă de copii.
 • orientare sociometrică - modul în care oamenii sunt percepuți și apreciați de ceilalți membri ai grupului, măsurat prin intermediul tehnicilor sociometrice, cum ar fi chestionarele sociometrice sau analiza rețelelor sociale⁠(d), care evaluează interacțiunile dintre membrii grupului și stabilesc gradele de afinitate, colaborare, recunoaștere sau excludere între aceștia.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

P Modificare

- formă de organizare socială, în care gradele de rudenie sînt socotite în linie masculină, iar bărbatul este considerat șeful familiei;
- sistem social în care bărbații dețin majoritatea puterii în domeniile sociale, politice, economice și religioase ale vieții și în care au autoritate morală și control asupra proprietății.
 • părinte singur - persoană care locuiește fără partener(ă) și care are răspunderea îngrijirii zilnice a unuia sau a mai multor copii dependenți
 • piramida vârstelor - diagramă prin care se reprezintă, simetric pentru cele două sexe, numărul de locuitori, pe grupe de vârstă de la 0 la peste 90 de ani, iar pe scara orizontală numărul de persoane din fiecare grupă.
 • plafon de sticlă - termen utilizat pentru a reprezenta o barieră invizibilă ce împiedică un anumită categorie socială (de obicei minorități) de a depăși un anumit nivel într-o ierarhie.
 • pluralism - doctrină care consideră că pentru felul în care societatea și fenomenele sociale se prezintă la un moment dat, există nu o singură cauză (monism), nici două cauze (dualism), ci o multitudine de cauze.
 • polemologie - ramură a sociologiei care studiază cauzele și consecințele sociale ale războiului și păcii în calitatea lor de fapte sociale, de proprietăți ale sistemelor sociale.
 • poziție:
- condiție, situație, stare în care se găsește cineva;
- situație (înaltă) pe care o are cineva în viața publică; rang, treaptă.
 • presiune socială⁠(d) - influența exercitată de ceilalți membri ai unei grupuri sau societăți asupra comportamentului și a gândirii individului; aceasta poate fi sub formă de norme sociale, așteptări și standarde sociale, valori culturale sau presiunea pentru conformitate.
 • prestigiu - autoritate deosebită de care se bucură cineva sau ceva datorită însușirilor sale morale, cunoștințelor, talentului, situației sociale, unor trăsături specifice pregnante etc.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

R Modificare

 • raport de dependență - indicator demografic ce arată proporția dintre populația dependentă și populația activă sau economic activă dintr-o anumită societate.
 • rasă umană - concept controversat din punct de vedere științific, care împarte oamenii după anumite caracteristici biologice, cum ar fi culoarea pielii, textura părului, forma feței etc.
 • rasism - formă de discriminare bazată pe ideea că anumite rase sau grupuri etnice sunt superioare altora.
 • relație - interacțiune sau legătură între două sau mai multe persoane, grupuri sau instituții.
 • reprezentare - modul în care anumite grupuri sau categorii de oameni sunt prezentate în societate, de exemplu în mass-media sau în cultura populară.
 • respect - atitudine și sentiment de deferență dictat de stima, considerația, cinstirea sau prețuirea acordată unei persoane dau unui lucru; vezi și onoare.
 • revoluție socială - acțiune socială de transformare radicală, calitativă a societății, prin care se realizează trecerea de la o formațiune inferioară la alta superioară.
 • rețea socială⁠(d)[1] - set de interacțiuni sociale dintre un grup de indivizi, organizații sau alte unități sociale, care se caracterizează prin conexiuni reciproce: prietenii, membrii familiei, colegii de muncă, parteneri de afaceri sau alte tipuri de relații.
 • rol - termen care se referă la comportamentele și atribuțiile asociate cu o poziție sau statut social, cum ar fi rolul de părinte, rolul de angajat sau rolul de gen.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

S Modificare

 • SPAS - vezi serviciu public de asistență socială.
 • speranța de viață - durata medie de viață a indivizilor într-o anumită societate, măsură a calității vieții populației.
 • spirala tăcerii - termen care se referă la presiunea socială pe care o resimt indivizii unui grup minoritar (sau pe care mass-media îi prezintă ca fiind minoritari față de curentul dominant din societate) și care-i determină să-și ascundă punctele de vedere, temându-se de izolare socială.
 • spirit de contradicție - tendință a unor oameni de a contrazice pe ceilalți.
 • standard de viață - nivelul de bunăstare și de calitate a vieții unei persoane sau a unei comunități și care este influențat de o serie de factori, inclusiv nivelul de venit, accesul la resurse și servicii, nivelul de educație și de sănătate, calitatea locuințelor, a alimentelor și a apei și nivelul de siguranță și securitate; sinonim: nivel de trai.
 • status social - poziția sau locul pe care o persoană îl ocupă în cadrul unei societăți sau a unui grup social, în funcție de diferite criterii, cum ar fi ocupația, educația, venitul, apartenența etnică sau rasială, vârsta, genul și altele.
 • stereotip - convingerea supra-generalizată cu privire la o anumită categorie de oameni.
 • stigmatizare - atragere a disprețului public asupra cuiva sau a ceva, prin dezvăluirea unor fapte, a unor manifestări, a unor trăsături reprobabile.
 • stratificare de gen - proces social prin care diferențele între femei și bărbați, între feminitate și masculinitate sunt sistematic ierarhizate și evaluate.
 • structură - mod de organizare a societății din punct de vedere economic, social, politic și cultural; orânduire.
 • studii de gen - domeniu de studiu interdisciplinar orientat spre identitatea de gen și reprezentarea gender ca și categorii centrale de analiză.
 • sugar - copil în primele luni de viață; sinonim: bebeluș.
 • suprastructură - totalitatea ideilor, a concepțiilor, a mentalităților produse la nivelul psihologiei sociale și al ideologiei împreună cu instituțiile și organizațiile în care acestea sunt structurate și care sunt generate pe bază economică.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Ș Modificare


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

T Modificare

 • teledon - colectare de fonduri difuzată la televizor, pentru acțiuni caritabile, politică sau altă cauză nobilă.
 • teoria violenței - teorie sociologică potrivit căreia inegalitatea socială își are geneza în folosirea, pe o anumită treaptă a dezvoltării, a violenței de către unii oameni împotriva altora.
 • Tezaur Uman Viu - titlul onorific acordat unor persoane de către Ministerul Culturii din România pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial.
 • trend majoritar - aliniere a majorității unui grup de oameni sau a unor întregi societăți umane la modele de comportament, de valori, de stil comune majorității acestora; sinonim în engleză: mainstream.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

U Modificare

 • urbanitate - o serie de norme, valori și comportamente care sunt considerate adecvate pentru oamenii care trăiesc în mediul urban, cum ar fi: respectarea regulilor de conviețuire în spațiul public, toleranța față de diversitatea culturală⁠(d), respectul față de intimitatea și spațiul personal al celorlalți, atitudinea pozitivă față de schimbare și inovație, și un anumit nivel de sofisticare sau rafinament în modul de a comunica și a interacționa cu ceilalți.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

V Modificare

 • validitate - gradul în care un instrument de cercetare sociologică (cum ar fi un chestionar sau un interviu) măsoară exact ceea ce intenționează să măsoare.
 • valoare - concept care se referă la idealurile, obiectivele și standardele considerate importante și dorite de către o anumită societate sau cultură.
 • variație - terman care se referă la diferențele sau diversitatea care există între oameni, grupuri sau societăți în ceea ce privește comportamentele, atitudinile, normele și alte aspecte culturale și sociale.
 • violență - formă de acțiune care cauzează daune fizice sau psihice oamenilor sau proprietăților, și poate include agresiunea, abuzul, terorismul, războiul și alte forme de conflict.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

W Modificare

 • woke⁠(d) - atitudine de conștientizare și o sensibilizare față de problemele sociale și de nedreptatea care există în societate, asociată cu idei precum empatia și susținerea drepturilor civile.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Y Modificare

 • YOLO - acronim de la You only live once (Trăiești doar o dată) ce reprezintă modul de viață și cultură a unor grupuri de tineri, inventat de către cântărețul american Drake.


     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Z Modificare

     0–9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Vezi și Modificare

Note Modificare

 1. ^ A nu se confunda cu conceptul de rețea de socializare din spațiul virtual.

Legături externe Modificare

Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român (1962-1966), aflat acum în domeniul public.